Štúdium je organizované na základe Školského vzdelávacieho programu ZUŠ v Komárne prejednaného a schváleného Pedagogickou radou, Radou školy ZUŠ a zastupiteľstvom mesta Komárno. Prípadné odchýlky od platných učebných plánov, učebných osnov, metodických a pedagogicko-organizačných dokumentov sú možné – vyžiadal si ich veľký záujem o štúdium, resp. nedostatok kvalifikovaných pedagógov.
Vyučuje sa na štyroch stupňoch štúdia.
» prípravné štúdium
» základné štúdium I. stupeň
» základné štúdium II. stupeň
» štúdium pre dospelých (ŠPD)

Úspešným absolvovaním posledného ročníka v prvej časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B. Po úspešnom absolvovaní druhej časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie ISCED 2B.
Spôsob štúdia v hudobnou odbore je individuálne vyučovanie žiaka. V prípade hlasovej výchovy a hudobnej náuky je to skupinová výučba. Výtvarný a tanečný odbor sa vyučuje formou skupinovej výuky.

Dĺžka štúdia
Prípravné štúdium 1 alebo 2 roky
Hudobný odbor primárne umelecké vzdelávanie
1., 2., 3., 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia = 4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1., 2., 3., 4. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia = 4 roky
štúdium pre dospelých
4 roky
Výtvarný odbor primárne umelecké vzdelávanie
1., 2., 3., 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia = 4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1., 2., 3., 4. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia = 4 roky
Tanečný odbor primárne umelecké vzdelávanie
1., 2., 3., 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia = 4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
1., 2., 3., 4. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia = 4 roky