HUDOBNÝ ODBOR

Klavírne oddelenie hra na klavíri I., II.stupeň a ŠPD
hra na klavíri od 1.ročníka 1.časti základného štúdia
štvorručná hra / komorná hra od 3. roč. 1.časti základného štúdia
Sláčikové oddelenie hra na husliach a violončele I., II.stupeň a ŠPD
hra na husliach a violončele od 1. ročníka 1.časti základného štúdia
hra na husliach a violončele od 3. ročníka 1.časti základného štúdia
hra v orchestri od 2.. roč. 2.časti základného štúdia
Dychové oddelenie hra na zobcovej flaute: sopránová I., II.stupeň a ŠPD
zobcová flauta: soprán od 1.ročníka 1.časti základného štúdia
zobcová flauta: soprán, alt, tenor, bas od 1.ročníka 2.časti základného štúdia
priečna flauta, klarinet, saxofón (po abs.1.-4.roč.ZF)  od 1. ročníka 2.časti základného štúdia
Gitarové oddelenie
hra na gitare I., II.stupeň a ŠPD
Akordeónové oddelenie hra na akordeóne v diskante s klaviatúrou I., II.stupeň a ŠPD
hra na akordeóne od 1. ročníka 1.časti základného štúdia
Oddelenie bicích nástrojov hra na bicích nástrojoch -na bubnoch od 11 rokov (4 roky)
Oddelenie populárnej hudby hra v tanečnej skupine od 14 rokov 4 roky 1.-4.roč.
 hra na keyboarde od 14 rokov 4 roky 1.-4.roč.
Spevácke oddelenie spev I., II.stupeň a ŠPD


VOLITEĽNÉ PREDMETY

prideľuje podľa kapacitných možností riaditeľ školy

Hra na inom nástroji od 4.roč. I.stupňa, 1.-4.roč. skrátené štúdium
Improvizácia po absolvovaní I.stupňa hry na klavíri, 1.-4.roč.II.stupňa

tzv. nepovinný obligatórny nástroj (výber 2.hud. nástroja v 0,5 hod. dotácii)

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarná výchova v predmete Výtvarná tvorba poskytuje základné umelecké vzdelanie v technikách výtvarného umenia: kresba, maľba, grafika, linorez, koláž, textil, sochárska priestorová a objektová tvorba – keramika, práca s materiálom, počítačová grafika, fotografia.

TANEČNÝ ODBOR
Tanečná vých. poskytuje základné umelecké vzdelanie v technikách tanečného umenia: hudobno – pohybová výchova, tanečná príprava, tanečná prax.
Tanec: ľudový, klasický, historický, moderný, džezbalet, iných národov, javiskové formy tanca, dejiny tanca.