Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Letná ulica č. 12
945 01 Komárno

e-mail: zusmaikomarno@gmail.com
tel. č. – fax: 035 77 13 118
0911 987 340

IČO: 3786 73 69
DIČ: 20 21 67 53 81

Riaditeľ školy:                                                                                                                Mgr. Ferdinand Pastorek

Zástupkyňa riaditeľa školy pre hudobný odbor:                             Beáta Kalmárová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre výtvarný a tanečný odbor:  Vágó Gyöngyi

Predseda Rady školy:                                                                                               Silvia Szalayová

Predseda ZO OZ:                                                                                                          Silvia Szalayová

Predseda Rady rodičov:                                                                                         Mgr. Judita Ortutová

 

Cieľom ZUŠ je poskytnúť základnú umeleckú výchovu pre talentované deti MŠ, v prevažnej miere pre žiakov ZŠ a ďalej pre študentov SŠ, poslucháčov VŠ a dospelých, ktorí majú potrebné vlohy, zručnosti a potrebnú mieru talentu pre daný umelecký študijný odbor.

Zámerom ZUŠ je vychovať harmonickú osobnosť s rozvinutou kreativitou, emocionálnou inteligenciou, základnou inteligenciou, osobnosť so stanovenými kľúčovými kompetenciami, odbornými zručnosťami a postojmi, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom hlavného vyučovacieho predmetu a pridružených predmetov. Na základe individuálnych daností a talentu žiaka, stupňa záujmu žiaka, miery podpory rodičov a rodiny, socializačného prostredia ZUŠ, rôznych umeleckých zážitkov z interných a verejných podujatí ZUŠ, úspešného pedagogického pôsobenia, charakteru výučby, pedagóg ZUŠ zabezpečí výchovno-vzdelávaciu službu na získanie stanovených cieľov, kompetencií a postojov žiaka.

Vyučovacie priestory ZUŠ

  • Hlavná budova ZUŠ – Letná ulica č. 12 Hudobný odbor
  • Jókaiho ulica č. 9 Výtvarný odbor, hudobný odbor

Vysunuté pracoviská:

  • ZŠ Rozmarínová, Komárno – Tanečný odbor, hudobný odbor
  • ZŠ Komenského, Komárno – Tanečný odbor, hudobný odbor
  • ZŠ Pohraničná, Komárno – Hudobný odbor
  • ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Eötvösa, Komárno – Tanečný odbor, hudobný odbor
  • ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. mieru, Komárno – Hudobný odbor
  • ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce – Hudobný odbor
  • CZŠ Marianum s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. biskupa Királya – Hudobný odbor