17jan
2016
0

Beliczay 2016

(((Prihláška na súťaž: ->KLIKNI SEM<-)))

(((Propozície: -> KLIKNI SEM <-)))

 

Komárňanský komorný orchester                             

a Základná umelecká škola v Komárne

 

v spolupráci

s Úradom vlády Slovenskej republiky,

Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Komárno  

 

vyhlasujú

 

 1. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho

v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení,

 

ktorá sa uskutoční dňa  3. júna 2016 v Komárne.

 

   Súťaž sa v roku 2016 koná na počesť Júliusa von Beliczayho, hudobného skladateľa, pedagóga, komárňanského rodáka (nar. 10.8.1835 Komárno, umr. 30.4.1893 Budapešť).

   Cieľom súťažnej prehliadky je viesť mládež pod vedením pedagógov k zvyšovaniu svojho interpretačného majstrovstva v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení. Zaradenie do jednotlivých pásiem sleduje cieľ vyvolať v účastníkoch radosť z hry. Účasť domácich a zahraničných pedagógov dáva možnosť bohatej vzájomnej výmeny skúseností pedagogického procesu vo výchove budúcich špičkových umelcov – hráčov komornej hry.

   Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota pozostávajúca z hudobných pedagógov.

 

Súťažný poriadok

 

   Súťaž je jednokolová, súťažiaci môžu súťažiť jednou ľubovoľnou, prípadne viacerými charakterovo odlišnými skladbami v rámci časového limitu. V sólovej hre na husliach je podmienkou hra spamäti a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení je povolená hra z nôt.

   Pre zaradenie do kategórie komorná hra je rozhodujúci vekový priemer členov komorného zoskupenia. Členom komorného zoskupenia môže byť aj jeden pedagóg, jeho vek sa však do priemeru nezapočítava. Počet súťažiacich v zoskupení je 2-5 členov.

   Odborná porota hodnotí výkony súťažiacich a udeľuje súťažiacim diplom zlaté, strieborné a bronzové pásmo. Porota má právo kvalifikovať prekročenie hornej a dolnej hranice časového limitu ako porušenie súťažného poriadku. Má právo niektoré ocenenia neudeliť. V každej kategórii porota môže oceniť najlepšiu interpretáciu skladby a najlepšieho pedagóga.

   Zasadanie poroty je neverejné.

   Rozhodnutie poroty je konečné.

   Umeleckým garantom súťaže je František Petr, riaditeľ ZUŠ v Komárne a prof. Molnárné Svikruha  Márta, profesorka husľovej hry v Győri.

   Organizátor si vyhradzuje právo rozlosovania a v prípade veľkého záujmu aj výberu   účastníkov.

   Účastníci súťaže súhlasia s nahrávkou svojho výkonu. Na požiadanie im autor nahrávky môže po ukončení súťaže poskytnúť kópiu tejto nahrávky

                                                 

                                                                   – 2 – 

     Súťaž nie je verejná.  Súťažné kolá sú prístupné iba prihláseným účastníkom súťaže a ich doprovodu, ktorý sa preukáže pri vstupe do sály identifikačným znakom. Celkové výsledky súťaže budú zverejnené po ukončení súťaže. Účastníci dostanú diplomy (zlaté, strieborné a bronzové pásmo a diplom za účasť).

   Laureát súťaže v sólovej hre dostane možnosť účinkovať s Komárňanským komorným orchestrom na koncerte Medzinárodného kurzu komornej hry v auguste 2016.

   Súťaže sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom čase pošlú vyplnenú prihlášku a uhradia účastnícky poplatok do 9. mája 2016.

   Súťaž v I., II., III. a v V. kategórii je určená pre žiakov súkromných a štátnych základných umeleckých škôl, nie je určená pre žiakov konzervatórií, prípadne vysokých škôl umeleckého zamerania.

   Súťaže v IV. kategórii sa môžu zúčastniť mimoriadni a riadni žiaci konzervatórií a žiaci, ktorí nenavštevujú štátne ani súkromné hudobné školy.

   Pre zaradenie do kategórie sa berie do úvahy celý kalendárny rok 2016, nie vek dosiahnutý k dátumu konania súťaže. (!)

   Organizátor nezabezpečuje sólistom korepetítora.

    Súťaž v štvorručnej hre na klavír sa v roku 2016 nekoná.(!)

      Účastnícky poplatok 20 € platí súťažiaci v sólovej hre na husliach, korepetítor poplatok neplatí.

    Účastnícky poplatok 20 € platia súťažiaci v kategórii duo, v ostatných kategóriách v komornej hre je jednotný účastnícky poplatok 30 €.

   Účastnícky poplatok 5 € platí každý pedagóg a pozorovateľ.

   Účastnícky poplatok zahŕňa obed, olovrant a nápoje,  ktoré zabezpečí organizátor pre všetkých prihlásených.

   Účastnícky poplatok je potrebné zaslať poštovou poukážkou na adresu Komárňanský komorný orchester, Letná 12, 945 01 Komárno. Do správy pre prijímateľa je bezpodmienečne nutné uviesť mená a počet členov komorného zoskupenia. 

        Stornovanie prihlášok (vrátenie účastníckeho poplatku) bude možné do 23. mája  2016.

    Na písomné požiadanie (mailom) môže organizátor zabezpečiť ubytovanie, ktoré si hradí každý sám priamo v ubytovacom zariadení. (V prípade, že organizátor obdrží štátnu dotáciu,  môže niektorým účastníkom uhradiť nocľah.)

   Cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia.

   Prezentácia účastníkov bude v deň súťaže 3. júna 2016 od 8.00 do 11.00 hod. v budove ZUŠ Komárno, Letná 12. (V prípade neskoršieho príchodu je potrebné požiadať o súhlas organizátora).

 

 

Súťažné odbory v roku 2016 .

Sólová hra na husliach (príp. s doprovodom):

 I. kategória 6-9-roční – minutáž 3-5 minút

II. kategória 10-12-roční – minutáž 5-8 minút

III. kategória 13-15-roční  –  minutáž 8-12 minút

 1. kategória 13-15-roční – minutáž 8-12 minút (iba táto kategória je pre

                                                                                    mimoriadnych a riadnych žiakov

                                                                                    konzervatórií…)

 1. kategória 16-20-roční – minutáž 8-14 minút.

 

 • 3  –

Komorná hra

 

– komorná hra – sláčikové duo (nie sólo s doprovodom), trio, kvarteto a rôzne

  zoskupenia gitár, sláčikových, dychových nástrojov (prípadne s klavírom) a spevu

  do počtu piatich členov (jeden z účinkujúcich môže byť pedagóg).

 

 

Súťažné kategórie

 I. kategória 6-12-roční – minutáž 4-8 minút

II. kategória 13-15-roční – minutáž 5-10 minút

III. kategória 16-20-roční  – minutáž 6-11 minút.

 

Adresa:

Komárňanský komorný orchester, Letná 12, 945 01 Komárno

e-mail: rharm@centrum.sk.

Kontakt:

Rudolf Harmat, štat. zást. orchestra,  00421 908 165 864,

 tel./fax (ZUŠ): 00421 35 7713 118

 

Tešíme sa na všetkých účastníkov súťažnej prehliadky!                                                                                                     

                                                                                                               Organizátori

 

 

 

 BELICAI, Július von (Beliczay, Beliczi Gyula) – hudobný skladateľ, učiteľ hudby

10.8.1835 Komárno – 30.4.1893 Budapešť

Stredoškolské štúdiá ukončil v Bratislave. V štúdiu hudby pokračoval vo Viedni kompozíciu u prof. Krenna , kde zároveň získal vysokoškolský diplom v oblasti železničnej dopravy. Tu pôsobil do r. 1871, 1782 sa stal hlavným inžinierom Uhorských kráľ. železníc v Budapešti. 1886 odišiel do dôchodku a venoval sa iba hudobnej tvorbe. V tomto období bol vymenovaný za profesora Krajinskej hudobnej akadémie v Budapešti.

Dielo: Omša F-dur 1864 * Ave Mária ocenená zlatou medailou Viribus unitis * Serenáda (pre sláčikový orchester) 1887 * Symfónia d-mol (pre veľký orchester) 1889 * Suite de bal (pre veľký orchester) 1890 * 2. symfónia A-dur 1892 * upravená Sonáta pre organ d-mol od Mendelssohna 1892 * Változatok magyar népdalok felett, 3 magyar irályú darab (pre štvorručný klavír) * Magyar dalok

 

V roku 2010 sme si pripomenuli 175. výročie narodenia

 

Komárňanský komorný orchester a spevácke zbory z Budapešti a z Komárna uviedli v Nitre v rámci festivalu sakrálnej hudby 2009 Beliczayho Omšu F-dur. Koncert mal mimoriadne veľký úspech.

 

 

 

Kammerorchester Comorra aus Komárno

und Grundkunst- und Musikschule in Komárno

 

im Zusammenarbeit

mit dem Kulturministerium der Slowakischen Republik,

mit dem Nitraischer Selbstverwaltungsland

und mit der Stadt Komárno

 

deklarieren

 

den 8. Jahrgang der Internationalen Wettbewerbbesichtigung Július von Beliczay im Solospiel an der Geige und im Kammerspiel der verschiedenen Instrumentgruppierung,

 

die sich am 3-tten Juni 2016 in Komárno stattfinden wird.

 

Das Ziel der Wettbewerbbesichtigung ist die Schüler unter der Leitung von ihren Pädagogen zur Erhöhung seiner Interpretationsmeisterschaft in Geigensolospiel sowie auch im Kammerspiel der verschiedenen Instrumentgruppierung zu führen. Die Eingruppierung in den einzelnen musikalischen Streifzügen folgt das Ziel in den Teilnehmern Freude aus dem Spiel hervorzurufen. Die Teilnahme der einheimischen und ausländischen Pädagogen geben uns die Möglichkeit des reichen gegenseitigen Erfahrungsaustausches den pädagogischen Prozess in der Ausbildung der künftigen Spitzenkünstlern – Spieler des Kammerspiels.

Die Leistungen der Wettbewerber wertet Fachjury aus, bestehend von Musikpädagogen.

 

Wettbewerbsordnung

 

Der Wettbewerb findet sich in einer Runde statt, die Wettbewerber können von einer beliebigen Komposition, beziehungsweise mit mehreren Charakter der verschiedenen Kompositionen im Rahmen des Zeitlimits im Wettbewerb stehen. Im Geigensolospiel ist die Bedingung auswendig zu spielen, im vierhändigen Spiel und im Kammerspiel der verschiedenen Instrumentgruppierung ist das Spiel von Noten bewilligt.

Die Einreihung in die Kategorie des Kammerspiels ist das Durchschnittsalter der Mitglieder der Kammergruppierung entscheidend. Als Mitglied der Kammergruppierung kann auch ein Pädagoge sein, sein Alter wird aber im Durchschnitt nicht eingerechnet.  Die Wettbewerberzahl in der Gruppierung sind 2-5 Mitglieder.

Die Fachjury bewertet die Leistungen der Wettbewerber und verleiht goldene, silberne und Bronzestreifzüge. Die Jury hat das Recht die Übersteigung des oberen Zeitgrenzenlimits als Verletzung der Wettbewerbordnung zu qualifizieren. Sie hat das Recht einige Auswertungen nicht zu verteilen. In jeder Kategorie kann die Jury die beste Kompositionsinterpretation und den besten Pädagogen auswerten.

Die Jurysitzung ist nicht öffentlich.

Die Entscheidung der Jury ist endgültig.

 

 • 2 –

 

Der Künstlerbürge des Wettbewerbes ist Herr František Petr Direktor der Musikschule in Komárno.

Der Organisator behaltet sich das Recht des Auslosens vor und im Falle der großen Interesse auch den Auswahl der Teilnehmer.

Die Teilnehmer stimmen auch mit der Aufnahme ihrer Leistung (Rundfunk, Fernsehen, DVD) zu.

Die Wettbewerbrunden sind der Öffentlichkeit zugänglich. Die gesamte Auswertung des Wettbewerbes wird nach der Vollbeendigung des Wettbewerbes veröffentlicht. Die Teilnehmer  beziehen Diplome (goldene, silberne und Bronzestreifzüge und ein Diplom für ihre Teilnahme)

Der Preisträger des Wettbewerbes im Solospiel bekommt die Möglichkeit sich an Kammerorchester aus Komárno am Konzert des Internationalen Kursus des Kammerspiels  teilzunehmen.

Es können sich die Interessanten des Wettbewerbes teilnehmen, die ihre Alterskategorie erfüllen und in dem angegebenen Zeitraum die ausgefüllte Anmeldung zusenden und ihre Teilnahmebeiträge bis zum 9. Mai 2016 auszahlen.

Der Wettbewerb in der I., II., III. und V. Kategorie ist für die Schüler des privaten und staatlichen Grundkunst- und Musikschulen gestattet, er ist nicht für die Schüler des Konservatoriums, beziehungsweise der Hochschulen der Kunstorientierung gestattet.

Den Wettbewerb in der IV. Kategorie können sich außenordentliche und ordentliche Schüler des Konservatoriums teilnehmen und die Schüler, die eigentlich nicht die staatliche sowie auch die private Musikschulen besuchen.

Für die Einreihung in die Kategorien nehmen wir in Ansicht das ganze Kalenderjahr 2016, nicht den erreichten Alter zum Datum der Ausübung des Wettbewerbes.(!)

Der Organisator sichert den Solisten keinen Korrepetitoren zu.

Den Teilnahmebetrag 20,00 € bezahlen die Wettbewerber in vierhändigen  und mehrhändigen Klavierspiel insgesamt.

Den Teilnahmebetrag 20,00 € bezahlt der Wettbewerber in Geigensolospiel, der Korrepetitor bezahlt keinen Betrag.

Den Teilnahmebetrag 20,00 € bezahlen die Wettbewerber in der Duokategorie, in sonstigen Kategorien des Kammerspiels ist der einheitliche Teilnahmebetrag 30,00 €.

Den Teilnahmebetrag 5,00 € bezahlen jeder Pädagoge und jeder Beobachter.

Der Teilnahmebetrag  bezieht das Mittagessen, die Jause und die Getränke, die der Organisator für alle Angemeldete zusichern wird.

Den Teilnahmebetrag muss man mit Postanweisung entrichten. In den Bericht für den Empfänger soll man unbedingt WETTBEWERB, die Mitgliedernamen der Kammergruppierung und den Schulnamen angeben.

      Die ausländischen Teilnehmer haben die Möglichkeit nach der Konsultation mit dem Organisator den Teilnahmebetrag am Tage des Wettbewerbs bei der Präsentierung zu bezahlen.

Die Stornierung der Anmeldungen (Zurückgabe des Teilnahmebetrags) wird nur bis 23. Mai 2016 möglich.

 

 • 3 –

 

Zur schriftlichen Anforderung (mit E-Mail) kann der Organisator die Unterkunft zusichern, die jeder selber direkt in der Unterkunftseinrichtung bezahlt.

Das Fahrgeld bezahlt den Teilnehmern die Sendeorganisation.

Präsentation der Teilnehmer wird sich am 3-tten Juni 2016 von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr im Gebäude der Grundkunst- und Musikschule (Letná Strasse 12) in Komárno stattfinden.

Die Wettbewerbsfächer im Jahr 2016 – Geigensolospiel und Kammerspiel der verschiedenen Instrumentgruppierung.

 

Geigensolospiel (beziehungsweise mit Begleitung)

 1. Kategorie 6-9-jährige – Minutenlänge 3-5 Minuten
 2. Kategorie 10-12-jährige – Minutenlänge 5-8 Minuten

III. Kategorie 13-15-jährige   –  Minutenlänge 8-12 Minuten

 1. Kategorie 13-15-jährige – Minutenlänge 8-12 Minuten (nur diese             

                                                     Kategorie findet sich für die

                                                     außenordentliche                                                

                                                     und ordentliche Schüler des 

                                                     Konservatoriums statt…)                                                  

 1. Kategorie 16-20-jährige – Minutenlänge 8-14 Minuten.

 

Kammerspiel

 • Kammerspiel – Bogenduo (nicht Solo mit Begleitung), Trio, Quartett und verschiedene Kompositionsgruppierungen Gitarre, Bogen und Blasinstrumente (beziehungsweise mit Klavier) bis zur Zahl von fünf Mitgliedern (einer von den Teilnehmer kann auch Pädagoge sein).

 

                       Wettbewerbkategorien

 

 1. Kategorie 6-12-jährige – Minutenlänge 4-8 Minuten
 2. Kategorie 13-15-jährige – Minutenlänge 5-10 Minuten

III. Kategorie 16-20-jährige      –  Minutenlänge 6-11 Minuten.

 

Anschrift:

Komárnoer Kammerorchester, (Straße) Letná 12,  945 01 Komárno, Slowakei

 

Kontakt:

Rudolf Harmat, Orchestersekretär 

E-Mail: rham@centrum.sk

 

Wir freuen uns an alle Teilnehmer der Wettbewerbbesichtigung!

 

 

Organisatoren

Facebook