Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Letná ulica č. 12
945 01 Komárno

e-mail: zusmaikomarno@gmail.com

tel. č. – fax: 035 77 13 118/ 0911 987 340

IČO: 37 86 73 69
DIČ: 20 21 67 53 81