14jún
2020
0

Usmernenie pre zákonných zástupcov o zásadách prevádzky ZUŠ-MAI v Komárne od 15.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Usmernenie pre zákonných zástupcov o zásadách prevádzky ZUŠ-MAI v Komárne od 15.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

 

 

 • 1. Príchod žiakov do školy
 • – Podmienkou vstupu žiaka do priestorov školy je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu (príloha č. 2). Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka pri prvom vstupe žiaka do priestorov základnej umeleckej školy. Do školy majú povolený vstup len zdraví žiaci.
 • – Zákonní zástupcovia žiaka sú upozornení na povinnosť bezodkladne informovať príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u žiaka, príp. u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 • – Zákonní zástupcovia sú povinní bezodkladne informovať príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy o situácii, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
 • – Zákonní zástupcovia sú poučení o tom, aby žiaci s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v ZUŠ, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • – Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk).

 

 • 2. Preberanie žiakov ZUŠ / odovzdávanie žiakov zo ZUŠ
 • – V prípade, ak sa u žiaka prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v škole, bude mu odmeraná teplota a príslušný pedagóg telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu.
 • – Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod.. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 • – V priestoroch školy personál zariadenia a zákonní zástupcovia nosia rúška.
 • – Prevádzkovateľ školy zabezpečí pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk pre zamestnancov zariadenia (ANTIVIRAL – univerzálny dezinfekčný prípravok s baktericídnym, fungicídnym a virucídnym účinkom), prípadne pre osoby vstupujúce do zariadenia (v prípade, ak to štatutár vo svojich dočasne platných prevádzkových podmienkach umožní).
 • – Žiak do ZUŠ vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pred vstupom si žiak dezinfikuje ruky. Vstupuje do školy bez sprievodu zákonného zástupcu, vybavený rezervným rúškom (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • – Žiak pred vyučovacou hodinou si umyje ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd. Následne prichádza do triedy.
 • – Postup pri odovzdávaní detí z individuálnej formy vyučovania bude zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami a pedagogickými zamestnancami.

 

Komárno, 12.06.2020

 

František Petr, DiS.art., v.r.

riaditeľ ZUŠ-MAI Komárno

Facebook