Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Letná ulica č. 12
945 01 Komárno

e-mail: zus@zusmai-komarno.sk
tel. č. – fax: 035 77 13 118
0911 987 340

IČO: 3786 73 69
DIČ: 20 21 67 53 81

Riaditeľ školy František Petr
Zástupkyňa riaditeľa školy pre hudobný odbor Beáta Kalmárová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre výtvarný a tanečný odbor Vágó Gyöngyi
Predseda Rady školy Silvia Szalayová
Predseda ZO OZ Silvia Szalayová
Predseda Rady rodičov Mgr. Judita Ortutová

Cieľom ZUŠ je poskytnúť základnú umeleckú výchovu pre talentované deti MŠ, v prevažnej miere pre žiakov ZŠ a ďalej pre študentov SŠ, poslucháčov VŠ a dospelých, ktorí majú potrebné vlohy, zručnosti a potrebnú mieru talentu pre daný umelecký študijný odbor.

Zámerom ZUŠ je vychovať harmonickú osobnosť s rozvinutou kreativitou, emocionálnou inteligenciou, základnou inteligenciou, osobnosť so stanovenými kľúčovými kompetenciami, odbornými zručnosťami a postojmi, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom hlavného vyučovacieho predmetu a pridružených predmetov. Na základe individuálnych daností a talentu žiaka, stupňa záujmu žiaka, miery podpory rodičov a rodiny, socializačného prostredia ZUŠ, rôznych umeleckých zážitkov z interných a verejných podujatí ZUŠ, úspešného pedagogického pôsobenia, charakteru výučby, pedagóg ZUŠ zabezpečí výchovno-vzdelávaciu službu na získanie stanovených cieľov, kompetencií a postojov žiaka.

Vyučovacie priestory ZUŠ
Hlavná budova ZUŠ – Letná ulica č. 12 Hudobný odbor
Jókaiho ulica č. 9 Výtvarný odbor, hudobný odbor

Vysunuté pracoviská:

ZŠ Rozmarínová, Komárno

Tanečný odbor, hudobný odbor
ZŠ Komenského, Komárno Tanečný odbor, hudobný odbor
ZŠ Pohraničná, Komárno Hudobný odbor
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Eötvösa, Komárno Tanečný odbor, hudobný odbor
ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. mieru, Komárno Hudobný odbor
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce Hudobný odbor
CZŠ Marianum s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. biskupa Királya Hudobný odbor
ZŠ v Bátorových Kosihách Hudobný odbor
ZŠ v Búči Hudobný odbor