Zápis

Na zápis môže prísť každý od 5 rokov. Zapísať sa možno do týchto odborov:
» hudobný odbor
» výtvarný odbor
» tanečný odbor
» literárno-dramatický odbor

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v príslušnom umeleckom odbore. Na základné štúdium prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky.

Mesačný príspevok uhrádza sa v dvoch splátkach:
1. za obdobie september až december (termín úhrady do 30.9.)
2. za obdobie január až jún (termín úhrady do 31.1.)
V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť na úhradu školného splátkový kalendár po podaní žiadosti na riaditeľstvo školy