Hudobný odbor

Oddelenia:

  • Klavírne oddelenie
  • Sláčikové oddelenie
  • Dychové oddelenie
  • Gitarové oddelenie
  • Akordeónové oddelenie
  • Oddelenie bicích nástrojov
  • Oddelenie populárnej hudby
  • Spevácke oddelenie

Tanečný odbor

Tanečná vých. poskytuje základné umelecké vzdelanie v technikách tanečného umenia: hudobno – pohybová výchova, tanečná príprava, tanečná prax. Tanec: ľudový, klasický, historický, moderný, džezbalet, iných národov, javiskové formy tanca, dejiny tanca.

Výtvarný odbor

Výtvarná výchova v predmete Výtvarná tvorba poskytuje základné umelecké vzdelanie v technikách výtvarného umenia: kresba, maľba, grafika, linorez, koláž, textil, sochárska priestorová a objektová tvorba – keramika, práca s materiálom, počítačová grafika, fotografia.