Ciele

Cieľom ZUŠ je poskytnúť základnú umeleckú výchovu pre talentované deti MŠ, v prevažnej miere pre žiakov ZŠ a ďalej pre študentov SŠ, poslucháčov VŠ a dospelých, ktorí majú potrebné vlohy, zručnosti a potrebnú mieru talentu pre daný umelecký študijný odbor.

Zámerom ZUŠ je vychovať harmonickú osobnosť s rozvinutou kreativitou, emocionálnou inteligenciou, základnou inteligenciou, osobnosť so stanovenými kľúčovými kompetenciami, odbornými zručnosťami a postojmi, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom hlavného vyučovacieho predmetu a pridružených predmetov. Na základe individuálnych daností a talentu žiaka, stupňa záujmu žiaka, miery podpory rodičov a rodiny, socializačného prostredia ZUŠ, rôznych umeleckých zážitkov z interných a verejných podujatí ZUŠ, úspešného pedagogického pôsobenia, charakteru výučby, pedagóg ZUŠ zabezpečí výchovno-vzdelávaciu službu na získanie stanovených cieľov, kompetencií a postojov žiaka.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované na základe Školského vzdelávacieho programu ZUŠ v Komárne prejednaného a schváleného Pedagogickou radou, Radou školy ZUŠ a zastupiteľstvom mesta Komárno. Prípadné odchýlky od platných učebných plánov, učebných osnov, metodických a pedagogicko-organizačných dokumentov sú možné – vyžiadal si ich veľký záujem o štúdium, resp. nedostatok kvalifikovaných pedagógov.
Vyučuje sa na štyroch stupňoch štúdia:
» prípravné štúdium
» základné štúdium I. stupeň
» základné štúdium II. stupeň
» štúdium pre dospelých (ŠPD)

Úspešným absolvovaním posledného ročníka v prvej časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B. Po úspešnom absolvovaní druhej časti prvého stupňa základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie ISCED 2B.
Spôsob štúdia v hudobnou odbore je individuálne vyučovanie žiaka. V prípade hlasovej výchovy a hudobnej náuky je to skupinová výučba. Výtvarný a tanečný odbor sa vyučuje formou skupinovej výuky.

Dĺžka štúdia

Prípravné štúdium 1 alebo 2 roky

Hudobný odbor
primárne umelecké vzdelávanie
- 1., 2., 3., 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia - 4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
- 1., 2., 3., 4. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia - 4 roky
štúdium pre dospelých - 4 roky

Výtvarný odbor
primárne umelecké vzdelávanie
- 1., 2., 3., 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia - 4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
- 1., 2., 3., 4. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia - 4 roky

Tanečný odbor
primárne umelecké vzdelávanie
- 1., 2., 3., 4. ročník 1. časti I. stupňa základného štúdia - 4 roky
nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
- 1., 2., 3., 4. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia - 4 roky

Vyučovacie priestory ZUŠ

Vysunuté pracoviská: